Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ten behoeve van VDP Inbraakbeveiliging gedeponeerd op 6 september 2023 bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 02083670

 

Artikel 1: Toepasselijkheid    

 

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, zowel mondeling, schriftelijk als per e-mail, van VDP Inbraakbeveiliging aan opdrachtgever met betrekking tot het leveren en monteren van beveiligingssystemen, toegangsoplossingen en/of de levering van diensten, en zijn van toepassing op alle overeenkomsten.

 

1.2 VDP Inbraakbeveiliging behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

 

1.3 Afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever, wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2: Aanbieding / totstandkoming van overeenkomst

 

2.1 Aanbiedingen van VDP Inbraakbeveiliging zijn vrijblijvend, en onder voorbehoud van telfouten of onjuiste aannames. Tenzij in de betreffende aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.

 

2.2 Indien VDP Inbraakbeveiliging kosten heeft gemaakt ten behoeve van het doen van een aanbieding is zij gerechtigd deze bij opdrachtgever in rekening te brengen, indien zij zulks vooraf schriftelijk heeft meegedeeld aan opdrachtgever.

 

2.3 VDP Inbraakbeveiliging heeft het recht een kredietwaardigheidonderzoek met betrekking tot opdrachtgever te laten verrichten op basis waarvan VDP Inbraakbeveiliging bevoegd is een reeds gedaan aanbod in te trekken.

 

2.4 Een Overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door VDP Inbraakbeveiliging of door de uitvoering van de Overeenkomst door VDP Inbraakbeveiliging.

 

2.5 Door VDP Inbraakbeveiliging aan opdrachtgever ter hand gestelde documenten binden VDP Inbraakbeveiliging niet. Deze documenten zijn vrijblijvend en blijven het eigendom van VDP Inbraakbeveiliging. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VDP Inbraakbeveiliging niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan VDP Inbraakbeveiliging per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 4500,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

2.6 Indien tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen is, is opdrachtgever verplicht alle documenten die VDP Inbraakbeveiliging hem ten behoeve van de aanbieding te beschikking heeft gesteld, op eerste verzoek aan VDP Inbraakbeveiliging ter hand te stellen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan VDP Inbraakbeveiliging een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 3: Diensten

 

3.1 VDP Inbraakbeveiliging kent vier soorten diensten. Montage, herstelwerk, onderhoud, advies en inspectie.

 

3.2 Monteren: het leveren en monteren van beveiligingssystemen.

 

3.3 Herstelwerk: het oplossen van elektronische en mechanische defecten aan bouwkundige en elektronische beveiligingssystemen/ toegangsoplossingen.

 

3.4 Onderhoud: aanvullende dienstverlening van VDP Inbraakbeveiliging om een met opdrachtgever vooraf overeengekomen aantal keer per jaar preventieve controles op de juiste werking van het hang- en sluitwerk, deurautomatisering en toegangsoplossingen.

 

3.5 Advies en inspectie: het door VDP Inbraakbeveiliging verstrekken van beveiligingsadviezen in het kader van de bouwkundige beveiliging en risicobeheersing, of het verrichten van inspecties.

 

Artikel 4: Duur van de overeenkomst tot levering van diensten

 

4.1 Opdrachtgever en VDP Inbraakbeveiliging komen per overeenkomst overeen welke diensten opdrachtgever zal afnemen.

 

4.2 De overeenkomst tot levering van de dienst onderhoud wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en wordt daarna, behoudens opzegging, telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar.

 

4.3 Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de lopende periode met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

4.4 Opzeggingen waarbij de voorschriften van dit artikel 4 niet in acht zijn genomen, worden geacht niet te zijn verricht.

 

Artikel 5: Prijzen

 

5.1 De door opdrachtgever te betalen prijzen zijn vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd. De prijzen zijn inclusief BTW indien dit nadrukkelijk wordt vermeld in de Overeenkomst.

5.2 VDP Inbraakbeveiliging is gerechtigd de voor diensten overeengekomen tarieven te wijzigen met ingang van 1 januari van ieder jaar.

 

Artikel 6: Meer- of Minderwerk bij Monteren

 

6.1 Indien VDP Inbraakbeveiliging meent dat bij het monteren sprake is van meerwerk, zal zij daarover zo spoedig mogelijk mededeling doen aan opdrachtgever. VDP Inbraakbeveiliging zal opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van voltooiing van de werkzaamheden, alsmede voor de geraamde kosten. VDP Inbraakbeveiliging is gerechtigd haar prestaties op te schorten totdat schriftelijk overeenstemming is bereikt met opdrachtgever over de vergoeding van het Meerwerk.

 

6.2 Opdrachtgever is verplicht de kosten voor meerwerk ineens bij het opeisbaar worden van de eerstvolgende betalingstermijn te betalen. Is geen betaling in termijnen tussen partijen overeengekomen dan geschiedt betaling van de kosten bij de eindafrekening.

 

6.3 Minderwerk vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VDP Inbraakbeveiliging. Verrekening van het overeengekomen minderwerk geschiedt bij de eindafrekening. Indien het totaal van het Minderwerk het totaal van het Meerwerk overtreft heeft VDP Inbraakbeveiliging aanspraak op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen beiden.

 

Artikel 7: Levering en Levertijd

 

7.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de montage van beveiligingssystemen en toegangsoplossingen op het door opdrachtgever opgegeven adres. De materialen zijn vanaf de levering voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

7.2  De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van VDP Inbraakbeveiliging, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

 

7.3 Montage en onderhoud door VDP Inbraakbeveiliging worden verricht gedurende werkuren van 08.30 tot 17.00 uur op gewone werkdagen. Voor werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever buiten voormelde uren en tijden worden verricht, gelden de volgende tarieven:

– avonduren van 17:00 t/m 20:00 (ma. t/m vrij) 150%

– avonduren na 20:00, zaterdag, zon- en feestdagen 200%

 

7.4 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

7.5 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke VDP Inbraakbeveiliging bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan VDP Inbraakbeveiliging de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van VDP Inbraakbeveiliging kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

 

7.6 Indien wijzigingen ontstaan in de werk- en montage-omstandigheden, in de overeenkomst of doordat de voor de uitvoering van de overeenkomst bij derden bestelde zaken niet tijdig zijn geleverd, is VDP Inbraakbeveiliging bevoegd de levertijd naar redelijkheid te verlengen.

 

7.7 Bij overschrijding van een termijn is VDP Inbraakbeveiliging eerst in verzuim nadat opdrachtgever VDP Inbraakbeveiliging schriftelijk in gebreke heeft gesteld en VDP Inbraakbeveiliging een termijn van tenminste 14 dagen heeft gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

7.8 Indien opdrachtgever besluit de opdracht voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de uitvoering op te schorten, is opdrachtgever aan VDP Inbraakbeveiliging een boete verschuldigd ter grootte van 50% van de totaalprijs (exclusief BTW) van de opdracht.

 

Artikel 8: Verplichtingen van VDP Inbraakbeveiliging

 

8.1 VDP Inbraakbeveiliging stelt opdrachtgever tijdig op de hoogte van de datum en tijd waarop zij haar montage- en onderhoudswerkzaamheden aanvangt.

 

8.2 VDP Inbraakbeveiliging zal het werk goed, deugdelijk en

naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

 

8.3 Op verzoek van opdrachtgever instrueert VDP Inbraakbeveiliging opdrachtgever omtrent het gebruiken van de geleverde producten.

 

Artikel 9: Uitvoering van het werk

 

9.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat VDP Inbraakbeveiliging de haar opgedragen montage- en onderhoudswerkzaamheden op de overeengekomen tijd kan aanvangen, deze ongestoord kan verrichten op de voor VDP Inbraakbeveiliging gebruikelijke werktijden en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Een bericht van verhindering moet opdrachtgever uiterlijk 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden doorgeven aan VDP Inbraakbeveiliging.

 

9.2 Indien de start dan wel de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd als gevolg van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan opdrachtgever, is opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die VDP Inbraakbeveiliging als gevolg daarvan lijdt.

 

9.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat tijdig een adequate energieaansluiting aanwezig is ten behoeve van de door VDP Inbraakbeveiliging te verrichten werkzaamheden en verschaft VDP Inbraakbeveiliging kosteloos de benodigde energie.

 

9.4 Opdrachtgever verleent VDP Inbraakbeveiliging hierbij toestemming om voor het publiek zichtbaar aan te duiden dat ter plekke werkzaamheden door haar worden verricht.

 

9.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van VDP Inbraakbeveiliging, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

 

Artikel 10: Oplevering van het werk

 

10.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

 1. Alle binnen de overeenkomst gestelde werkzaamheden zijn voltooid;
 2. Het werk en/of leveringen door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk of de leveringen in gebruik voordat alle binnen de overeenkomst gestelde werkzaamheden zijn voltooid dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
 3. VDP Inbraakbeveiliging aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 4. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan;

 

10.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan VDP Inbraakbeveiliging.

 

10.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij VDP Inbraakbeveiliging in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

 

10.4 Opdrachtgever vrijwaart VDP Inbraakbeveiliging voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

 

Artikel 11: Betaling

 

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt opdrachtgever bij de levering van beveiligingssystemen en toegangsoplossingen als volgt:

 1. Bij balieverkoop contant of per pin;

b.100% bij levering en/of bij voltooiing van de montage.

 1. 50% bij opdracht en 50% bij oplevering
 2. 70% bij opdracht, 20% bij aanvang werk en 10% bij oplevering.
 3. 100% bij opdracht.

 

11.2 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van VDP Inbraakbeveiliging of op een door VDP Inbraakbeveiliging aangewezen rekening.

 

11.3 VDP Inbraakbeveiliging behoudt zicht het recht voor bij afwijkende vormen van facturering administratiekosten in rekening te brengen.

 

11.4 Betaling dient zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn is een fatale termijn.

 

11.5 Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft VDP Inbraakbeveiliging het recht om rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand. Bij de renteberekening wordt een

gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

 

11.6 Indien de opdrachtgever ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor VDP Inbraakbeveiliging genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de opdrachtgever aan VDP Inbraakbeveiliging buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaald.

 

11.7 Een bedrag mag op een factuurbedrag slechts in mindering worden gebracht nadat opdrachtgever daarvoor een creditnota van VDP Inbraakbeveiliging heeft ontvangen.

 

11.8 Door opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, vervolgens ter voldoening van verschenen rente, daarna ter voldoening van de

oudste, alsdan opeisbare factuur en tenslotte tot voldoening van de hoofdsom en de lopende rente.

 

11.9 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

 1. een betalingstermijn is overschreden;
 2. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
 3. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 4. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd.

 

Artikel 12: Retournering

 

12.1 Geleverde producten kunnen niet worden geretourneerd.

 

Artikel 13: Reclamaties

 

13.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij VDP Inbraakbeveiliging heeft gereclameerd.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 

14.1 VDP Inbraakbeveiliging behoudt zich het eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde zaken, totdat opdrachtgever voldaan heeft aan alle vorderingen ter zake van de tegenprestatie voor die door VDP Inbraakbeveiliging geleverde zaken.

 

14.2 VDP Inbraakbeveiliging behoudt zich het eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde zaken, totdat opdrachtgever voldaan heeft aan alle vorderingen ter zake van de tegenprestatie voor die door VDP Inbraakbeveiliging geleverde zaken.

 

14.3 Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is het opdrachtgever niet toegestaan de door VDP Inbraakbeveiliging geleverde zaken te verpanden, te vervreemden of anderszins te bezwaren.

 

14.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van VDP Inbraakbeveiliging te bewaren. Hij is tevens verplicht deze zaken te verzekeren tegen brand-, waterschade en diefstal.

 

14.5 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens VDP Inbraakbeveiliging, of VDP Inbraakbeveiliging goede gronden geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is VDP Inbraakbeveiliging bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Kosten voor het terughalen van geleverde zaken zijn voor rekening van opdrachtgever. VDP Inbraakbeveiliging is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade welke mogelijk kan ontstaan wanneer een terrein of gebouw niet meer of onvoldoende kan worden afgesloten.

 

14.6 Opdrachtgever zal VDP Inbraakbeveiliging te allen tijde toegang vrije toegang verlenen tot terreinen en/of gebouwen ter inspectie van geleverde goederen en het terughalen van geleverde goederen.

 

Artikel 15: Garantie

 

15.1 De garantietermijn op door VDP Inbraakbeveiliging geleverde goederen is 12 maanden na montage en/of levering. Garantieverlening gebeurd op basis van reparatie of vervanging naar keuze van VDP Inbraakbeveiliging. In geval van vervanging wordt VDP Inbraakbeveiliging eigenaar van de vervangen goederen.

 

15.2 Montagekosten (werkloon en voorrijkosten) voor het opsporen en verhelpen door reparatie of vervanging van een defect aan reeds gemonteerde goederen kunnen te allen tijd door VDP Inbraakbeveiliging aan opdrachtgever worden doorberekend. Vermeerderd met eventuele opslag voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden zoals vermeld in artikel 7.3.

 

15.3 Garantie voor geleverde goederen is beperkt tot garantie voor materiaal- en productiefouten overeenkomstig de door de leverancier en/of fabrikant van de goederen voor de goederen daadwerkelijk verleende garantie.

 

15.4 Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op een verlengde garantietermijn of prestatie-eisen wanneer dit is vastgelegd in een door de opdrachtgever ondertekende geldige serviceovereenkomst.

 

15.5 De door VDP Inbraakbeveiliging verstrekte garantie vervalt in zijn geheel indien zonder voorafgaande toestemming van VDP Inbraakbeveiliging door derden werkzaamheden zijn verricht aan geleverde producten/ materialen. Eventuele kosten welke door derden in rekening worden gebracht aan opdrachtgever kunnen niet worden doorberekend aan VDP Inbraakbeveiliging.

 

15.6 Schade voortvloeiend uit het tijdelijk of in het geheel niet functioneren van componenten of producten kan niet worden verhaald op VDP Inbraakbeveiliging.

 

15.7 De garantie als bedoeld in artikel 15.1 geldt niet voor gebreken die VDP Inbraakbeveiliging niet kunnen worden toegerekend, waaronder mede is begrepen onzorgvuldig of ondeskundig handelen of nalaten door of namens opdrachtgever, daarin begrepen fouten of gebreken in informatie – van welke aard dan ook – die door of namens opdrachtgever is verstrekt, geweld van buitenaf, onvoldoende onderhoud en overbelasting.

 

15.7 Opdrachtgever moet VDP Inbraakbeveiliging in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of opnieuw uit te voeren.

 

15.8 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van VDP Inbraakbeveiliging heeft voldaan.

 

15.9 Een beroep op de garantie van artikel 15.1 komt opdrachtgever uitsluitend toe indien hij binnen 14 dagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijze had kunnen ontdekken VDP Inbraakbeveiliging ter zake schriftelijk, bij voorkeur per email informeert.

 

Artikel 16: Beëindiging

 

16.1 Een overeenkomst tussen VDP Inbraakbeveiliging en opdrachtgever wordt beëindigd door iedere tekortkoming van koper in de nakoming van deze overeenkomst, onverminderd het recht van VDP Inbraakbeveiliging om schadevergoeding te vorderen.

 

16.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (betaling) en de overige haar toekomende rechten zijn de vorderingen van VDP Inbraakbeveiliging op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onder andere in de volgende situaties:

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan VDP Inbraakbeveiliging zich bij de uitvoering van der overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd;
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan VDP Inbraakbeveiliging omstandigheden ter kennis komen die VDP Inbraakbeveiliging goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 3. Indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. VDP Inbraakbeveiliging zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Indien koper ondanks aanmaning/ ingebrekestelling per aangetekende brief in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn.

In geval van a tot en met d is VDP Inbraakbeveiliging bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding over te gaan, één en ander onverminderd het recht van VDP Inbraakbeveiliging schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid

 

17.1 Behoudens gevallen van opzet of grove schuld van VDP Inbraakbeveiliging of haar leidinggevenden, is VDP Inbraakbeveiliging niet aansprakelijk voor enige schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijke nakoming van enige verplichting op grond van de overeenkomst, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan.

 

17.2 Voor zover VDP Inbraakbeveiliging ter zake van aansprakelijkheid is verzekerd is zij slechts gehouden tot vergoeding van schade voor zover de verzekering dekking verleent en tot ten hoogste het bedrag dat door de verzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

 

17.3 Aansprakelijkheid van VDP Inbraakbeveiliging voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, inbraakschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

17.4 VDP Inbraakbeveiliging is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die zij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. Tevens is VDP Inbraakbeveiliging niet aansprakelijk voor fabricagefouten of tekortkomingen van fabrikanten en/of leveranciers.

 

17.5 VDP Inbraakbeveiliging is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van haar werknemers, tenzij het leidinggevende ondergeschikten betreft.

 

17.6 Alle aanspraken van opdrachtgever en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij VDP Inbraakbeveiliging zijn ingediend binnen een jaar nadat opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijs kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

 

17.7 Opdrachtgever is gehouden VDP Inbraakbeveiliging te vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met door VDP Inbraakbeveiliging aan opdrachtgever geleverde zaken en/of diensten. Opdrachtgever is gehouden aan VDP Inbraakbeveiliging de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

 

17.8 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van opdrachtgever jegens VDP Inbraakbeveiliging verjaart door verloop van een jaar nadat opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

 

17.9 Opdrachtgever kan VDP Inbraakbeveiliging niet houden aan en/of aanspraak maken op kwaliteitsdocumenten en/of beveiligingscertificaten wanneer deze niet in de overeenkomst zijn opgenomen en/of wanneer deze niet aan de opdrachtgever zijn verstrekt.

 

Artikel 18:  Overmacht

 

18.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van fabrikanten en/of leveranciers van VDP Inbraakbeveiliging.

 

18.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zijn alsdan gehouden tot ongedaan making van reeds geleverde prestaties.

 

Artikel 19: Conversie

 

19.1 Wanneer een bepaling in deze algemene leveringsvoorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden. In dat geval zullen opdrachtgever en VDP Inbraakbeveiliging in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van bedoelde bepaling.

 

Artikel 18: Geschillen

 

19.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden, de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht.

 

19.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze algemene leveringsvoorwaarden, de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.